Kaliyuga – Telugu Independent Film Trailer

Kaliyuga Telugu Independent Film Trailer

Pujya Siri Productions
Cast: suranjith Reddy,divya vani kola,Suresh,sanath,sandeep,pradeep, Ajay, Tagor,Naveen

Dop: subramanyam Anam

Editor: vijay kanth ( vijju)
Music: mahi madhan
Singer: deepthi
Producer: Ashok Kumar pallapu
Director: Vamsi Sukhabogi